Adatkezelés

1. Fogalom magyarul:Adatkezelés

2. Fogalom angolul:Data controlling  

3. Meghatározás:

A személyes adatokon személyes adat vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4. Hivatkozások:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Lásd még: Jóri András – Soós Andrea Klára: Adatvédelmi jog – magyar és európai szabályozás, HVG-Orac, 2016., 78-83. o.

5. Megjegyzések:

12382 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)