Vissza

Adatfeldolgozás

1. Fogalom magyarul:Adatfeldolgozás

2. Fogalom angolul:Data processing  

3. Meghatározás:

Az adatfeldolgozás olyan adatkezelés, ahol az adatkezelés célját és eszközeit más adatkezelő határozza meg, az adatfeldolgozás csupán az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Adatfeldolgozás tehát csak az adatfeldolgozással kapcsolatos technikai művelet lehet. Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

4. Hivatkozások:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Lásd még: Jóri András – Soós Andrea Klára: Adatvédelmi jog – magyar és európai szabályozás, HVG-Orac, 2016, 170. o.

5. Megjegyzések:

115630 Megtekintés
Átlagos (0 Szavazatok)